NPS

Ochrana osobných údajov a GDPR

Komplexne zabezpečujeme realizáciu systému ochrany osobných údajov: posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, posúdenie typov spracovateľských operácií,  plánovanie a návrh  technických, personálnych a organizačných opatrení na zmiernenie rizík, implementácia opatrení do projektu GDPR.

Správa registratúry

Realizácia spočíva vo vypracovaní zákonom stanovenej dokumentácie pre právnické osoby: Registratúrny poriadok a Registratúrny plán. Ďalej zabezpečujeme organizáciu a manipuláciu s registratúrnymi záznamami a spismi vrátane vyraďovacieho konania a odborného vyškolenia zamestnancov.

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Zabezpečíme realizáciu systému ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Vypracujeme Vám program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu a odborného vyškolenia zamestnancov povinných osôb.

Poradenstvo v procese certifikácie ISO 37001

Zabezpečíme proces prípravy, realizácie a účasti na certifikácii organizácie. Vykonáme poradenstvo pri vypracovaní riadiacich dokumentov pre manažérsky systém od politiky, cieľov a protikorupčných opatrení, po interné audity, ktoré v organizácii vytvoria podmienky k predchádzaniu, odhaľovaniu a riešeniu korupcie. Navrhneme systém riadenia korupčných rizík v organizácii súvisiacich s úplatkárstvom v aktívnej i pasívnej forme, ako aj u obchodných partnerov.

Kontakt:

Ing. Miroslav Majtáz, MBA
Lubina 168, 916 12 Lubina

0903 390 404
www.nps.sk