Naše projekty

Klaster EEKTTK v súčasnej dobe nemá zamestnancov, nakoľko nie sú vytvorené a zabezpečené finančné zdroje pre ich zaplatenie. Všetky činnosti sú vykonávané členmi na dobrovoľnej báze, bez finančného ohodnotenia. Túto situáciu riešime vo vnútri klastra a pripravujeme účasť v plánovaných projektoch, kde je možnosť vytvoriť pracovné miesta pre členov klastra

Projekt RCOH

Memorandum o spolupráci 

Hlavným cieľom Memoranda je spolupráca na vytvorení  platformy pre vznik Projektu „Regionálne centrum obehového hospodárstva“ v Trnavskom kraji (ďalej  len RCOH). Obsah projektu je venovaný systémovému prechodu na obehové hospodárstvo, zvyšovaniu informovanosti o rôznych formách občianskej participácie, vytváraniu príležitostí, hľadaniu možnosti pre zapájanie občanov do rozhodovacích procesov na lokálnej a regionálnej úrovni a zvyšovaniu angažovanosti obyvateľov na veciach verejných.

Projekt Kapacity do regiónov

Hlavným cieľom národného projektu Kapacity pre regióny, ktorý SIEA pripravuje, je vytvoriť vhodné podmienky pre vznik a fungovanie dlhodobých odborných energetických kapacít, ktoré pomôžu zvýšiť energetickú sebestačnosť regiónov. SIEA v spolupráci so samosprávnymi krajmi v regiónoch Slovenska vybuduje  sieť 23 regionálnych centier udržateľnej energetiky a sieť 8 krajských energetických centier SIEA. Vznik a prevádzka centier budú financované z Programu Slovensko. Tým sa položia základy pre rozvoj kvalitnej a systematickej regionálnej energetickej a klimatickej politiky. V jednom z 23 regionálnych centier chceme zabezpečiť umiestnenie našich odborníkov na energetiku v rámci Trnavského kraja.