Geofix

Firma GeoFix s.r.o. sa zaoberá nasledovnými činnosťami:

 • Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom vrátane rádioaktívneho odpadu ;
 • Projektovanie a realizácia nakladania s nebezpečnými odpadmi vrátane rádioaktívnych odpadov pri ich solidifikácie do anorganickej a geopolymérnej matrice;
 • Vývoj, výroba, overenie a aplikácie dekontaminačných postupov určených na dekontamináciu zamoreného životného a pracovného prostredia nebezpečnými odpadmi vrátane rádioaktívnych odpadov;
 • Projektovanie dekontaminačných a technologických zariadení pre dekontamináciu zamoreného životného a pracovného prostredia nebezpečným odpadom vrátane rádioaktívnych odpadov;
 • Vývoj, výroba, overenie a aplikácie chemických výrobkov (mimo vysokorizikových chemických látok), technológií a zariadení určených na dekontamináciu zamoreného životného a pracovného prostredia nebezpečnými odpadmi v rátane rádioaktívnych odpadov;
 • Vývoj, výroba, overenie a aplikácie s prírodnými a upravenými surovinami pre prípravu práškových anorganických a geopolymérnych zmesí na solidifikáciu nebezpečných odpadov vrátane rádioaktívnych odpadov;
 • Vývoj, výroba, overenie a aplikácia chemických postupov na zníženie objemu nebezpečných odpadov vrátane rádioaktívnych odpadov pred ich solidifikáciou do anorganickej alebo geopolymérnej matrice;
 • Projektovanie  technologických zariadení pre chemické postupy na zníženie a optimalizáciu objemu nebezpečných odpadov vrátane rádioaktívnych odpadov pred ich solidifikáciou do anorganickej alebo geopolymérnej matrice;
 • Vývoj a výskum v oblasti prírodných a technických vied zameraným na životne a pracovné prostredie;

Niektoré konkrétnych činností, ktoré sú už realizované v prevádzke, rámci  Projektu D4.4C Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 2. časť, podprojekt D4.4C.01“ sú realizované nasledovné činnosti:

 • Vyberanie rádioaktívnych odpadov (RA kaly, RA sorbenty, RA aktívne uhlie, boráty, filtračný materiál a pod) z nádrží a filtrov do 200 dm3 pozinkovaných sudov s upraveným vnútorným povrchom na ich úpravu a následnú solidifikáciu do anorganickej alebo geopolymérnej matrice;
 • Na vyberanie RA odpadov z nádrží sa používajú rôzne pripravené technologických zariadenia;
 • Úprava RA odpadov v 200 dm3 (chemickými alebo mechanickými postupmi) na úroveň 30 až 50% sušiny RA odpadov v 200 dm3 sude;
 • Na úpravu RA odpadov v 200 dm3 sudoch sa používajú rôzne technologické zariadenia;
 • Solidifikácia upravených RA odpadov v 200 dm3 sudoch do anorganickej matrice, tak aby výsledný produkt spĺňal limity pre uloženie do RA Mochovciach (pevnosť v tlaku min. 5 MPa a vylúhovateľnosť Li min 6;
 • Príprava anorganickej práškovej zmesi GEOCEM na solidifikáciu RA odpadov v 200 dm3 sude;
 • Solidifikácia upravených RA odpadov sa realizuje na mobilnom solidifikačnom zariadení (SOZAII), priamo pri nádržiach, kde sa vyberá a upravuje RA odpad;
 • Po vybratí RA odpadov z nádrží sa začnú dekontaminovať vnútorné povrchy nádrží nasledovnými postupmi:
 • chemickou okruhovou dekontamináciou;
 • chemickou ostrekovou dekontamináciou;
 • vysokotlakovým ostrekom;
 • Stavebné povrchy, vonkajšie povrchy nádrží, vonkajšie povrchy potrubných trás, malé materiály môžu byť dekontaminované špeciálnymi dekontaminačnými postupmi:
 • Stavebné povrchy, vonkajšie povrchy nádrží, vonkajšie povrchy potrubí sa dekontaminujú pomocou dekontaminačných pien, pomocou dekontaminačných gélov, pomocou snímateľných lakov a pod;
 • Malé materiály z uhlíkatého alebo nerezového materiálu sa dekontaminujú pomocou elektrochemickej dekontaminácie v malých nerezových vaničkách alebo pomocou chemických roztokoch v malých vaničkách;

Dodávka technológie pre jednotlivé dekontaminačné postupy, dodávka zariadení pre jednotlivé dekontaminačné postupy, dodávky chemických činidiel a roztokov používaných na dekontaminačné práce.

Ďalšie činnosti firmy GeoFix s.r.o.

1) Mobilná vákuová odparka (MVO)

V súčasnosti  firma GeoFix s.r.o. dala do prevádzky na JE V-1 mobilnú vákuovú odparku na zahusťovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov nasledovnými parametrami:

 • Mobilná vákuová odparka s tepelným čerpadlom;
 • Spracovávanie kvapalných rádioaktívnych odpadov;
 • MVO pracuje pri teplote 36 až 38 °C;
 • Pracovný tlak v MVO je 0,06 až 0,08 barr;
 • obsah solí kvapalného rádioaktívneho odpadu pred vstupom do MVO je v rozsahu 5 – 20 g na liter;
 • obsah soli koncentrátu po výstupe z MVO je v rozsahu 200 až 300 g na liter;
 • pH zahusťovaného roztoku je alkalické cca 7 až 12;
 • výkon MVO je 6 m3 kvapalného odpadu za 24 hod;
 • prevedenie MVO materiál nerez;
 • zariadenie spĺňa podmienky ako vybrané zariadenie pre RA odpady;

V mesiaci máj 2023 bola realizovaná aktívna skúška v KP JE V-1, kde bolo spracovaných cca 42 m3 aktívnej odpadovej vody so solnosťou 5 g.dm-3 (gama aktivita cca 103 Bq.dm-3) , pričom vzniklo 41,2 m3 čistej vody s parametrami na uvoľnenie do ŽP (gama aktivita pod 37 Bq.dm-3) a koncentrát o objeme cca 0,8 m3 so solnosťou 260 g.dm-3 (gama aktivita cca 105 Bq.dm-3), ktorá bude spracovaná ako aktívna zalievka do VBK kontajnera.

Dodávka mobilnej vákuovej odparky.

2) Spracovanie koncentrátov uložených v nerezových kontajneroch na JE v UK

Odpadné vody z obsahom kyseliny boritej z primárneho okruhu JE elektrárne o soľnosti cca 15 až 20 g.dm-3 sa zahusťujú v odparovacom zariadení na soľnosť 150 až 250 g.dm-3 a následne sa vypúšťajú do zásobných nádrží. Na Ukrajine sa koncentrát o soľnosti 15 až 20 g.dm-3   zahusťuje na soľnosť 400 až 500 g.dm-3 a za tepla sa nalieva do kontajnerov o objeme cca 200 dm3 (hmotnosť tuhej hmoty v kontajneri je cca 300 kg), kde po vychladnutí vykryštalizuje a vzniká tuhá látka v celom objeme, ktorá je však veľmi dobre rozpustná vo vode a preto takýto RA odpad nespĺňa limity a podmienky pre uloženie na úložisko RA odpadov.

Firma GeoFix s.r.o. má technológiu na spracovanie  koncentrátu na JE v Ukrajine  so solnosťou 400 g.dm-3, ktorý je uložený v nerezových kontajneroch o objeme 200 dm3, a hmotnosťou cca 250 kg s následným vypustením do 200 dm3 oceľového alebo pozinkovaného suda s upravením vnútorným povrchom a následnú solidifikáciu do anorganickej zmesi pod označením GEOCEM (anorganická zmes GEOCEM pozostáva z 3 časti GEOSIL „A“, GEOSIL „B“ a GEOSIL „C“).

Dodávka technologických zariadení a technológie  na spracovanie koncentrátov z nerezových kontajnerov.

3) Zariadenie na prečisťovanie znečistených olejov na JE

Zariadenie na prečisťovanie  znečistených olejov je určené na odstránenie RA znečistenia v odpadových olejov zo všetkých zariadení RAES (Rovenská jadrová elektráreň) v ktorých sa olej používa na úroveň možnosti uvoľnenia prečisteného oleja do ŽP.

Navrhnutá technológia zabezpečí komplexné spracovanie  znečistených olejov RA látkami od ich vyčistenia s možnosťou vývozu do ŽP a ich likvidáciu mimo KP a následné spracovanie vzniknutých RA odpadov na mobilnej solidifikačnej jednotke do anorganickej matrice GEOCEM a ich uloženie na uložisko RA odpadov.

Komplexné technologické zariadenie na prečisťovanie olejov od RA látok na RAES je založené na práci dvoch nezávislých technologických jednotkách:

 • Samotná prečisťovacia jednotka;
 • Jednotka na spracovanie vzniknutých RA odpadov;

Komplexné technologické zariadenie na prečisťovanie olejov bude umiestnené v priestoroch komplexu spracovania rádioaktívnych odpadov RAES v budove spracovania nízkoaktívnych odpadov v miestnosti o rozmeroch 6 x 16 m.

Dodávka technologických zariadení a technológie  na spracovanie kontaminovaných olejov na JE.

4) Mobilná solidifikačná jednotka SOZA II

Mobilné zariadenie na solidifikáciu radioaktívnych odpadov na JE do 200 dm3 sudov s upraveným vnútorným povrchom.

Dodávka mobilnej solidifikačnej jednotky SOZA II.

5) Anorganická zmes na solidifikáciu radioaktívnych odpadov GEOCEM

Na solidifikáciu rádioaktívnych odpadov sa používa prášková anorganická  zmes GEOCEM pozostáva z 3 časti GEOSIL „A“, GEOSIL „B“ a GEOSIL „C“.

Dodávka zmesi GEOCEM  (GEOSIL „A“, GEOSIL „B“ a GEOSIL „C“) na solidifikáciu rádioaktívnych odpadov.

6) Technologické zariadenia a technologické postupy pre spracovanie rádioaktívnych odpadov

Dodávka technologických zariadení a technologických postupov na spracovanie jednotlivých rádioaktívnych odpadov na JE:

 • Spracovanie RA kalov;
 • Spracovanie RA sorbentov;
 • Spracovanie borátov;
 • Spracovanie perlitu;
 • Spracovanie koncentrátov;

7) Dodávky technologický dekontaminačných zariadení

 • Chemická vaňa;
 • Ultrazvuková vaňa;
 • Elektrochemická vaňa;
 • Otryskávacie zariadenie;

Dodávka technologických zariadení a technologických postupov na uvedené dekontaminačné zariadenia.

Záver

Všetky technologické postupy a technologické zariadenia popísané v predchádzajúcej časti je možné použiť aj na spracovanie nebezpečných odpadov nachádzajúcich sa v životnom a pracovnom prostredí.