Činnosti klastra

 1. Zabezpečovanie komplexného servisu informačných databáz, komunikačnej podpory a odborného zázemia pre členov Združenia a partnerské subjekty pri presadzovaní ich oprávnených záujmov, názorov, stanovísk a koncepcií rozvoja energetických, ekonomických, inovačných a environmentálnych tém;
 2. Rozvíjanie a podporovanie spoločných projektov v oblasti investícií, výroby, výstavby, zavádzanie Smart technológií v energetike, environmentalistike, ekológii, prezentovanie plánovania, inovácií a súvisiacej ekonomiky, ako i obehového hospodárstva;
 3. realizácia aktivít spoločným manažmentom ako je marketing, organizácia kongresov, konferencií, workshopov, exkurzií, súťaží, sprievodná vydavateľská, publikačná, reklamná a propagačná činnosť;
 4. nadväzovanie a inštitucionalizácia medzinárodnej spolupráce v predmetnej oblasti a rozvoj domáceho podnikateľského prostredia, spolupráca s národnými a regionálnymi agentúrami, orgánmi a organizáciami štátnej správy, samosprávy a podnikateľskej sféry;
 5. zastupovanie spoločných oprávnených záujmov členov Združenia a odbornej verejnosti, vydávanie spoločných stanovísk k závažným celospoločenským i regionálnym otázkam a problémom v energetike, inováciách a ekológii, vyhotovovanie odborných stanovísk, posudkov, štúdii a koncepcií v rozhodujúcich problémoch predmetu činností;
 6. spolupráca s obdobne programovo orientovanými združeniami právnických osôb v koordinácii a súčinnosti so spoločnými národnými programami a aktivitami;
 7. vyhotovovanie vlastných komplexných podporných projektov a programov pre členov a partnerov Združenia;
 8. koncipovanie, obstarávanie a vyhotovovanie projektov a produktov pre čerpanie zdrojov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, zdrojov financovania štátu a krajských samospráv, samospráv miest a obcí ako aj nadácií a fondov, rozvojových programov a úverových zdrojov;
 9. vyhľadávanie a riadenie nových investičných príležitostí v Trnavskom kraji, vypracovanie energetických a environmentálnych koncepcií a programov trvalo udržateľného rozvoja v energetike a environmentalistike;
 10. realizácia aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií v prírodných a technických vedách, spracovanie, oceňovanie a auditovanie projektov a investícií, vypracúvanie odborných a znaleckých posudkov v energetike, ekológii, stavebníctve , strojárstve, vede, výskume, vývoji a technických inováciách a príbuzných odboroch prostredníctvom odborne spôsobilých osôb Združenia;
 11. uskutočňovanie odborných a špecializovaných vzdelávacích projektov a programov, realizácia projektov a programov vzdelávania v rámci sociálnej inklúzie pre členov a partnerov Združenia a v rámci podpory cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce aj v rámci klastrových platforiem;
 12. podpora zamerania vlastných členov pre proexportné orientovanie ich činností a produktov a na tvorbu projektov členov pre zelenú ekonomiku, digitalizáciu a budovanie odolnosti proti trhovým vplyvom a dopadom;
 13. tvorba vlastnej členskej a organizačnej projektovej komunikácie pomocou riadne organizovaných oficiálnych stretnutí, zasadnutí orgánov Združenia a prevádzkovanie spoločnej komunikačnej a informačnej platformy na zriadenej oficiálnej webovej adrese Združenia, tlačovinách a v internetovej komunikácii s prípadným využitím sociálnych sietí pre komunikáciu s odbornou verejnosťou;
 14. vytváranie podmienok pre členov Združenia vedúcich k zamedzeniu korupcie a legalizácie príjmov z trestnej činnosti.