Stratégia

 Stratégia a rozvoj

Predslov

Konkurencieschopnosť ako hnací motor všeobecného rozvoja ľudskej spoločnosti  je determinovaná schopnosťou jej organizácií uspieť na globálnych trhoch. Konkurencieschopnosť v danom geopolitickom prostredí je v súčasnosti dosahovaná a udržiavaná najmä prostredníctvom inovácií. Inovačné aktivity v organizáciách sú považované za vysoko interaktívny proces, v ktorom intenzívne kontakty so zákazníkmi, dodávateľmi a rôzne kooperácie majú zásadný vplyv na schopnosť firiem ponúkať konkurencieschopné riešenia.

Posilnenie priemyselnej základne  SR, tým aj materiálovo technologických základní jednotlivých krajov, zakladanie nových podnikov a aktívne podnikanie medzi malými a strednými podnikmi  na zásadách  jednotného trhu, využívajúc potenciál digitálnych technológií, je determinované uplatňovaním požiadaviek a opatrení obehového hospodárstva.  Rozšírovanie princípov obehového hospodárstva z malých a stredných podnikov ako priekopníkov na hlavné hospodárske subjekty bude rozhodujúcim prvkom k dosiahnutiu cieľa klimatickej neutrálnosti do roku 2050 a oddelenia hospodárskeho rastu od využívania zdrojov, pričom sa zabezpečí dlhodobá konkurencieschopnosť. Podporovanie inovatívnych modelov založených na užšom vzťahu so zákazníkmi, prispôsobovaní sa požiadavkám zákazníka, hospodárstve spoločného využívania zdrojov a kolaboratívnom hospodárstve, ktoré sú poháňané digitálnymi technológiami, ako sú internet vecí, veľké dáta (big data), blockchain a umelá inteligencia, nielen urýchlia obehovosť, ale aj dematerializáciu hospodárstva a zníženia závislosti  od primárnych surovín. Pre bežného občana prinesie obehové hospodárstvo vysokokvalitné, funkčné a bezpečné výrobky, ktoré budú efektívne a cenovo dostupné, dlhšie vydržia a budú konštruované spôsobom zaručujúcim opätovné použitie, opravu a vysokokvalitnú recykláciu. Udržateľné služby, modely založené na prístupe „produkt ako služba“ a digitálne riešenia prinesú lepšiu kvalitu života, inovačné pracovné miesta a lepšie znalosti a zručnosti.

Taxonómia a ESG

Vedenie klastra sa plne stotožňuje s  Taxonómiou EÚ, ktorá obsahuje  klasifikačný systém na  tvorbu environmentálne udržateľných hospodárskych činností.  Každý člen klastra sa zaviaže vyvíjať  svoju podnikateľskú činnosť  tak,  aby mohla byť  jeho  ekonomicky, hospodárska aktivita kvalifikovaná ako environmentálne udržateľná. Základom taxonómie EÚ je postupné splnenie  všeobecných podmienok, ktoré obsahujú šesť environmentálnych cieľov.

 1. Zmierňovanie zmeny klímy;
 2. Adaptácia na zmenu klímy;
 3. Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov;
 4. Prechod na obehové hospodárstvo;
 5. Prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia;
 6. Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov.

Plnením všeobecných podmienok pre hodnotenie sa zvyšujú očakávania v oblasti konzistentných, porovnateľných a transparentných informácií o klíme a ďalších informácií o environmentálnych a sociálnych otázkach a o oblasti správy a riadenia podnikov.

Dosahovanie týchto cieľov v spoločnosti ale i v jednotlivých firmách je podmienené sledovaním udržateľnosti firiem, zodpovedným chovaním  v celom hodnotovom reťazci, nastavením a dodržiavaním kritérií, ktoré sú merateľné,  pre oblasti environmentálnej, sociálnej a riadiacej činnosti (tkzv.ESG – environment, social,  government). Ukazovatele v oblasti ESG sú dôležitým  predpokladom nielen pre dodržiavanie predpisov, ale aj pre výkonnosť firiem.

 ESG znamená prepojenie spoločensky a sociálne zodpovedného investovania a riadenia podnikov. Prínosom  tak bude nielen finančná návratnosť investícií, ale aj pozitívny sociálny a environmentálny dopad. ESG predstavuje rámec, ktorý pomáha  vyhodnocovať riziko a výkonnosť firiem.

Environmentálne faktory

Environmentálne faktory zahŕňajú:

 • Odpadové hospodárstvo a recyklácia znečisťovanie;
 • Zníženie emisií skleníkových plynov ( uhlíkoví stopa);
 • Zalesňovanie (plánované odlesňovanie);
 • Klimatickú zmenu;
 • Hospodárenie s energiami; ( elektrická energia, voda, plyn);
 • Využívanie obnoviteľnej energie;
 • Odpadové hospodárstvo;
 • Recyklácia;
 • Vplyv na ekosystémy a biodiverzitu;
 • Relevantné získavanie zdrojov pre svoju podnikateľskú činnosť;
 • Pripravenosť na zmeny právnych predpisov ohľadom životného prostredia.

Sociálne faktory

Sociálne faktory sú predovšetkým zamerané na  riešenie problémov týkajúcich  sa zamestnancov, zákazníkov alebo  dodávateľov a zahŕňajú:

 • Nastavenie a dodržiavanie firemnej kultúry všetkými zamestnancami internými i externými;
 • Odmeňovanie zamestnancov, benefity a fluktuácia;
 • Pracovné podmienky vrátane ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci;
 • Dodržiavanie pravidiel požiarnej ochrany;
 • Rozmanitosť, inklúzia a rovnaké príležitosti pre všetkých;
 • Riadenie ľudských zdrojov, najímanie pracovníkov a schopnosť udržať si ich;
 • Vplyv na miestnu komunitu a filantropia;
 • Zamedzenie klamlivej reklamy a predaj produktov;
 • Tvorba a použitie sociálneho fondu podniku;
 • Vzťahy so zákazníkmi;
 • Dodržiavanie ľudských práv ( kontrola diskriminácie, mobbing, bossing).

Faktory riadenia podniku

Faktory, ktoré vstupujú do hodnotenia správy a riadenia podniku, zahŕňajú oblasť kvality manažmentu a nezávislosť členov správnych orgánov. Patria sem faktory:

 • Rozmanitosť a zloženie správnych orgánov;
 • Nezávislosť riadiacich pracovníkov;
 • Transparentnosť systému odmeňovania riadiacich pracovníkov;
 • Systémy pre riadenie rizík (Boj proti korupcii a úplatkom, Ochranu a bezpečnosť údajov, Kybernetická bezpečnosť);
 • Príspevky politickým inštitúciám a lobovanie;
 • Integrácia ESG do riadenia a dohľadu nad podnikom;
 • Podnikateľská etika (etický kódex);
 • Hlasovacie práva akcionárov pre nomináciu kandidátov do správnej rady;
 • Transparentnosť medzi akcionármi a výkonným tímom
 • Zavádzanie systémov ISO do praxe.

Vízia

Víziou zakladajúcich členov klastra je prispieť svojou odbornou činnosťou k vytváraniu podmienok pre vznik obehového hospodárstva na  úrovni kraja, udržateľnosti konkurencieschopného a všestranne rozvinutého kraja s efektívnym využitím všetkých ľudských, materiálových a technických zdrojov pri zachovaní prírodných, kultúrnych a historických hodnôt, pamiatok, kvality života a životného prostredia.  Vízia klastra a jej rozpracovanosť vychádza zo strategických dokumentov EÚ – Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo, Za čistejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu,  SR –  Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 – dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030 a TTSK – Plán hospodárskeho rozvoja a  sociálneho rozvoja, Nízkouhlíková stratégia Trnavskej župy.

Trvalé smerovanie k ekologickejšiemu riešeniu výroby, služieb, podporných procesov a nízkouhlíkovému regiónu je zamerané na komplexný prístup k mitigácii a adaptácii na zmenu klímy, udržateľné využívanie zdrojov a zvýšenie ochrany prírody i krajiny. Všetky opatrenia v oblasti životného prostredia podporujú rast pracovných miest, ako zelené pracovné miesta, ktoré  prispievajú  k napĺňaniu cieľov sociálnych politík a posilňujú prípravu ako aj implementáciu plánov pri nakladaní s energiami, v kontexte regionálnej a lokálnej úrovne nízkouhlíkového obehového hospodárstva.Stratégia

Priebežným a postupným uskutočňovaním jednotlivých častí predloženej vízie chceme dosiahnuť zregenerovanú, urbanizovanú lesnú a poľnohospodársku krajinu s energetickou, environmentálnou, sociálnou, potravinovou, vodnou a klimatickou bezpečnosťou, ekonomicky prosperujúceho regiónu a tak splniť globálny cieľ  redukciou emisií CO2 o 40% do roku 2030.

Od stanoveného globálneho cieľa TTSK redukcie emisií CO2 o 40% , ku ktorému sa EEKTTK touto víziou a stratégiou prihlásil, sa odvíja hlavná priorita a strategické, špecifické i čiastkové ciele klastra.

Hlavnou prioritou klastra je  ochrana životného prostredia v regióne, udržateľný rozvoj kraja správnym nastavením strategického  plánovania orgánov a organizácií verejnej moci, zosúladenie priorít kraja s rozvojovým potenciálom regiónov,  rozvoj kreatívneho priemyslu založeného na zelenej transformácii s vysokou pridanou hodnotou, zvýšenie stupňa automatizácie vo výrobných podnikoch, skvalitnenie trhových služieb, nastavenie zmien a podmienok vo verejnom obstarávaní, zavedenie obehového hospodárstva na prvkoch digitálnej ekonomiky (ľudský kapitál, možnosť pripojenia na internet,, integrácia digitálnych technológií, umelá inteligencia, e-commerce, e- government, digitálne verejné služby) zavedenie inovácií z  výskumu a vývoja do praxe.

Priorita 1

 Vytvorenie inovačnej schémy pre rozvoj hospodárstva TTSK  a jeho trvalé udržanie 

Klaster vytvára podmienky  zainteresovanými stranami pre regionálnu, medziregionálnu ako aj zahraničnú spoluprácu s možnosťou prepájania aktivít v oblasti inovácií a zameriavajúc sa na posilňovanie hospodárstva.  Regionálna inovačná schéma ako nová platforma prostredníctvom svojich inovatívnych aktérov poskytuje priestor na sieťovanie.  Do schémy je potrebné  zapojiť rozhodujúce zložky riadenia  Trnavského samosprávneho kraja, zložky akademickej obce, podnikateľského sektora ako aj neziskových organizácií venujúcich sa činnosti v energetickej, environmentálnej  a ekonomickej oblasti. Priebežné plnenie úloh a výsledky platformy budú spropagované rôznymi formami (prednášky, workshopy, semináre, konferencie, vytvorenie duálneho vzdelávania, celoživotného vzdelávania) za účelom zvýšenia povedomia v znižovaní nízkouhlíkovej stopy a udržateľnosti funkčnej inovačnej schémy regiónu. Dôležitú úlohu v šírení inovácií a technologického transferu zohrávajú vzájomné väzby   medzi verejným sektorom a podnikateľským sektorom, orgánmi verejnej moci  za účelom podpory sociálnej politiky firiem a organizácií. Je potrebné vytvoriť podmienky na podporu regionálneho  hospodárstva stabilizáciou ľudských zdrojov, rozvojom prírodných, ekologických a ekonomických zdrojov regiónu. Podpora podnikateľských aktivít, zo strany klastra,  založených na individuálnej kreativite, zručnosti a talente. Vytváranie podmienok pre vznik kreatívneho priemyslu, ktorý využíva výsledky duševnej činnosti  oblasti umenia, kultúry a ďalších odvetví postavených na tvorivej činnosti, výrobe až po reštauráciu (re-dizajn). Tieto činnosti majú potenciál k tvorbe kapitálu a pracovných miest prostredníctvom využívania duševného vlastníctva.

Uskutočnenie Priority 1 sa vykoná naplnením strategického cieľa č. 1 a č.2 a špecifických cieľov prostredníctvom jednotlivých opatrení vytvorením inovačného a ekologického priemyslu ťažiaceho zo znalostnej digitálnej a dátovej ekonomiky. Predkladané ciele je  možné splniť  s efektívnou verejnou správou zabezpečujúcou inteligentné využívanie územia a infraštruktúry, a s informačnou spoločnosťou, ktorej občania naplno využívajú svoj potenciál a žijú kvalitný a bezpečný život v digitálnej dobe. Postavenie znalostnej ekonomiky musí byť na interakcii medzi verejným a súkromným sektorom. Výskumné inštitúcie vytvoria znalosti /know-how/. Priemyselné spoločnosti a firmy realizujú inovácie produktov, procesov a služieb a verejný sektor spoluvytvára tento ekosystém, teda napomáha uplatňovať jeho výsledky a stáva sa aj prijímateľom vznikajúcich sociálno-ekonomických benefitov.

Strategický cieľ 1   Podpora inovácií, digitálnej transformácie a ekologického i kreatívneho priemyslu
Názov Opatrenie
Špecifický cieľ 1.1 Rozvoj a využitie inovácií, digitalizácie a kreatívneho priemyslu pre kvalitný život v  regióne ·  Inovatívne prístupy a využitie výsledkov Priemyslu 4.0 ·  Zlepšenie zákazníckych služieb ·  Zlepšenie kvality produktov a služieb ·  Inovácia produktov a služieb ·  Vývoj nových produktov a služieb ·  Zoštíhlenie organizácie ·  Outsourcing ·  Vytváranie aliancií s konkurenciou Rozdelenie inovácií a štruktúrovanie kultúrneho a kreatívneho priemyslu podľa povahy jeho predmetu (prípadne tovarov a služieb) na: • oblasť umenia a kultúry vrátane kultúrneho dedičstva, • oblasť primárne súvisiacu s využívaním kreatívnej činnosti (napr. reklama, dizajn, zábavný priemysel), • oblasť predaja alebo vytvárania prístupu k tovarom alebo službám z predchádzajúcich oblastí pre spotrebiteľov (napr. výroba hardvéru, elektronické komunikácie, archívnictvo).
Špecifický cieľ 1.2.   Zapojenie akademického sektora a odborného školstva do procesov  technologického transferu a šírenia inovácií   Moderné a kvalitné vzdelávanie pre budovanie informačnej spoločnosti vo všetkých oblastiach najmä znižovania energetickej náročnosti, prevádzkových nákladov a adaptácii kraja na zmenu klímy. Vzdelávanie v oblasti kreatívnych činnosti so zameraním na podnikateľské zručnosti. Budovanie inovatívne založenej regionálnej ekonomiky ako reakcia na potreby trhu práce naviazaním na činnosť vysokoškolských pracovísk v regióne. Podpora prístupu k duálnemu vzdelávaniu so zapojením podnikov do praktického vyučovania.
Špecifický cieľ 1.3   Budovanie dlhodobých a udržateľných partnerstiev nepodnikateľských výskumných organizácií, podnikateľských výskumných organizácií, tretieho sektora, regionálnej a miestnej samosprávy a štátnych inštitúcií spoločne s aplikačnou sférou Realizácia výskumno-vývojových a inovačných aktivít v podnikoch na každom stupni inovačného reťazca, na zavedenie dosiahnutej inovácie do produkčného procesu a ochrany práv duševného vlastníctva. Vytváraním partnerstiev pre rôzne typy projektov vo všetkých oblastiach, zvýšením produktivity, konkurencieschopnosti a inovačnej výkonnosti podnikov.
Strategický cieľ 2   Podpora udržateľného hospodárstva a podnikateľského prostredia so zameraním na rozvoj a využívanie exogénnych a endogénnych zdrojov
Názov Opatrenie
Špecifický cieľ 2.1.   Rozvoj obehovej, zelenej a sociálnej ekonomiky regiónu Širšie využívanie čistých technológií pre udržateľnú, dostupnú a Smart energetiku. Podpora vzniku pracovných miest integráciou OZE v sektoroch výroby na lokálnej úrovni (napr. komunity vyrábajúce energiu z OZE). Zvýšenie odolnosti ekosystémov i ľudských sídiel voči negatívnym prejavom zmeny klímy reformami systému manažmentu vôd, manažmentu krajiny, ochrany prírody a biodiverzity, uplatňovaním zelených prvkov v krajine a investíciami do vodozádržných opatrení a budovaním zelenej infraštruktúry, vrátane výsadby zelene.
Špecifický cieľ 2.2.   Podpora environmentálneho vzdelávania  a osvety Spolupráca s organizáciami na  ucelenom systéme environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Podpora malých environmentálnych projektov zameraných na podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety.

Priorita 2 Zvyšovanie kvality životného prostredia a adaptability na zmenu klímy Priorita obsahuje tri strategické ciele. Strategickým cieľom č.1 je zabezpečenie ochrany, tvorby a udržateľného využívania lokálnych zdrojov a revitalizácie krajiny.  Práve v tejto priorite je potrebné vyvinúť a zabezpečiť spoluprácu na regionálnej, nadregionálnej a cezhraničnej úrovni minimálne v rámci integrovaného vodného manažmentu a zvýšenej ochrany významných zdrojov pitnej vody. Jedným zo špecifických cieľov je podpora prírode blízkeho pôdohospodárstva, posilňovanie biodiverzity a podpora ekosystémových služieb, ale  tiež odstraňovanie environmentálnych záťaží. Významným cieľom je podpora adaptačných a eliminačných opatrení v súvislosti zmierňovania vplyvov zmeny klímy na krajinu, podpora prechodu na nízko-emisnú ekonomiku, ako aj zlepšovanie životného prostredia, vrátane zlepšenia kvality života.  

Strategický cieľ 1   Zabezpečenie ochrany, tvorby a udržateľného využívania lokálnych prírodných zdrojov a revitalizácie krajiny
Názov Opatrenie
Špecifický cieľ 1.1.   Inovácie a podpora malých a stredných podnikov,  infraštruktúry a kooperačných štruktúr udržateľného manažmentu, využívanie prírodných zdrojov v kraji Podpora inovačnej aktivity malých a stredných podnikov (technologické inovácie, inovácie výrobkov a služieb pre zákazníkov). Podpora podnikov  pri získavaní finančných  zdrojov pre realizáciu inovácií.
Špecifický cieľ 1.2.     Sanácia, rekultivácia a odstraňovanie environmentálnych záťaží a nelegálnych skládok odpadov Sanácia environmentálnych záťaží –  rozdelenie do základných skupín ·     životné prostredie všeobecne, ·     ochrana pôdy, ·     ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy, ·     ochrana vôd, ·     odpady a odpadové hospodárstvo, ·     ochrana prírody ( lesy a lesné hospodárstvo), ·     ionizujúce žiarenie a jadrovú bezpečnosť, ·     energetika.   Spolupráca so subjektmi (prevádzkovateľmi) realizujúcimi geologický prieskum vlastných prevádzok (lokalít) s cieľom identifikácie pravdepodobných environmentálnych záťaží. (Holíč – areál bývalých Ľanárskych a konopárskych závodov, Skalica – areál MOVIS – AGRO 2, Piešťany – areál VHM – bývalá ČS PHM, Gbely – bývalý sklad chemikálií, Trnava – areál TAZ – v likvidácii, Zeleneč – znečistenie v okolí vrtu H-10, Brestovany – skládka TKO, Prašník – bývalá obaľovačka, Horné Orešany – časť Majdan – bývalá chemická továreň, Využitie nerastného bohatstva vrátane spracovania už vyťaženého materiálu a odpadu, z ktorého je možné súčasnými environmentálne prijateľnými technológiami a procesmi opätovne získavať použiteľné suroviny.
Špecifický cieľ 1.3.   Podpora adaptačných a eliminačných opatrení v súvislosti s dopadmi zmeny klímy na krajinu Integrovaný prístup ekosystémovej obnove vodných zdrojov v poškodenej a hospodársky využívanej krajine s obnovou malých vodných cyklov, pretože voda v permanentnom kolobehu prináša potravinovú, environmentálnu, vodnú i klimatickú bezpečnosť pre ľudí na lokálnej i regionálnej úrovni. Voda a klíma v Trnavskom kraji si vyžadujú potrebu budovať kapacitu už na stredných školách, v komunitách na úrovni obcí i v komunitách záujmových skupín a sektorov.
Špecifický cieľ 1.4.   Zlepšenie kvality ovzdušia Pomocou opatrenia je potrebné vytvoriť také verejné politiky regiónu, ktoré prinesú súlad medzi ekonomickými a klimatickými záujmami i potrebami regiónu. Opatrenie zároveň podporuje znižovanie rizík zmeny klímy, s vypracovaným plánom ozdravných procesov klímy na všetkých úrovniach strategického plánovania, vrátane odporúčaní pre legislatívne zmeny.

  

Strategický cieľ 2   Prechod na nízko-uhlíkovú ekonomiku a zníženie energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov
Názov Opatrenie
Špecifický cieľ 2.1.   Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie Opatrenie je zamerané na podporu inovatívnych technológií, využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, ako výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení vykurovania. Využitie energie prostredia priamym využitím na výrobu tepla s inteligentným riadením výroby a spotreby energie.
Špecifický cieľ 2.2.   Znižovanie energetickej náročnosti budov, vytváranie Manuálov pre hodnotenie a užívanie budov. Modernizácia, rekonštrukcia a rozširovania systémov vykurovania – Inštalácia fotovoltických panelov pre prípravu TÚV a výrobu elektrickej energie pre vlastnú spotrebu

       

Strategický cieľ 3   Budovanie zelenej a modrej infraštruktúry
Názov Opatrenie
Špecifický cieľ 3.1.   Podpora ekosystémových služieb v sídelnej a prírodnej krajine Implementácia a prevádzkovanie environmentálnych prvkov stavebnej a záhradnej architektúry. Zabezpečenia ekologicky, ale aj sociálne udržateľnej likvidácie komunálnych odpadových vôd s využitím inovatívnych riešení znižujúcich náklady domácností a vytvárajúcich pracovné príležitosti pre znevýhodnené sociálne skupiny obyvateľstva.
Špecifický cieľ 3.2.   Ochrana a posilnenie biodiverzity a zachovanie biotopov Budovanie vodozádržných opatrení.  Opatrenie je zamerané na zadržiavanie zrážkovej vody, posilnenie preventívnej ochrany pred povodňami a zmiernenie negatívnych dôsledkov na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť spojenú so zrážkovou činnosťou. Opatrenie napomáha znižovaniu rizika kontaminácie životného prostredia škodlivými látkami v prípade nadmerných zrážok, ako aj zmierneniu ďalších negatívnych dôsledkov zmeny klímy, prostredníctvom sucha pri využití vhodného zadržiavania vody v krajine s ohľadom na produkciu CO2 a v súlade so zlepšením environmentálnych aspektov správy plôch areálov.
Špecifický cieľ 3.3.   Systematická podpora zelených občianskych iniciatív a komunít. Vytváranie zelených pracovných miest, ktoré: ·     znižujú spotrebu energie a surovín, ·     obmedzujú emisie skleníkových plynov, ·     minimalizujú odpad a znečistenie a ·     chránia a obnovujú ekosystémy.

Priorita 3 Zvyšovanie kvality života občanov v udržateľne sa rozvíjajúcom regióne Tretia priorita je zameraná na zabezpečenie kvalitného prostredia pre občanov, ktorá má byť poskytovaná prostredníctvom dostupnej a kvalitnej infraštruktúry a ponúkaných služieb v území Trnavského samosprávneho kraja, ale aj na území medziregionálnej alebo cezhraničnej spolupráce. Na mnohé aspekty života majú vplyv verejne prospešné služby, ktoré sú vnímané najmä v prípade ich nedostatku. Nadregionálny vplyv na kvalitu života obyvateľov a návštevníkov TTSK má doprava ohľadom osobnej i nákladnej dopravy, pričom pre budúci rozvoj v tejto oblasti hrá dôležitú úlohu podpora nemotorovej dopravy a integrácia dopravných systémov za účelom zlepšenia regionálnej obslužnosti vo verejnej osobnej doprave, ale aj podpora multimodálneho dopravného systému v nákladnej doprave. S rozvojom IT technológií bude mať významný vplyv rozhodovanie na základe získavaných a spracovávaných údajov v zmysle SMART prístupu, a to najmä do procesov rozhodovania vo verejnej správe, ale aj v oblasti dopravy, školstva, energetiky, ale postupne aj do zdravotníctva a sociálnej starostlivosti pod vplyvom pandémie  COVID-19. V oblasti zlepšenia dostupnosti a kvality služieb občianskej vybavenosti sa opatrenia zamerajú aj na podporu budovania vzdelávacích inštitúcií.

Strategický cieľ 1   Budovanie a modernizácia nízko-emisného dopravného systému zabezpečujúceho kvalitnú obslužnosť a dostupnosť regiónu
Názov Opatrenie
Špecifický cieľ 1.1.   Integrácia dopravných systémov a rozvoj dopravnej infraštruktúry za účelom zlepšenia regionálnej obslužnosti, vrátane optimalizácie plynulosti prestupov medzi jednotlivými módmi medzimestskej, prímestskej a mestskej dopravy Inštalácia integrovaného dopravného systému v kraji. Obmedzenie nárastu dopravy zníži produkciu CO2 a znečisťujúcich látok do ovzdušia. Udržiavať cestnú a dopravnú infraštruktúru v požadovanej kvalite, zabezpečením mobility, priepustnosti, plynulosti a rozptylu cestnej premávky. Zníženie spotreby pohonných hmôt a dojazdových časov v doprave.
  Špecifický cieľ 1.2.   Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy za účelom zvýšenia kvality života občanov a životného prostredia Budovanie cyklotrás a ich sprístupnenie, ale aj možnosť prepravy bicyklov v prímestských spojoch, čo tiež môže podporiť mobilitu a využívanie cyklotrás
Špecifický cieľ 1.3.   Rozvoj a podpora využívania nemotorovej dopravy a alternatívnych pohonov vo verejnej doprave, vrátane budovania infraštruktúry a služieb a budovania nízkoemisných zón   Využívanie verejnej dopravy na dochádzanie do zamestnania · Zdieľanie vozidiel pri služobných cestách ·  Využívanie nízkoemisných spôsobov prepravy do zamestnania (vlak, bicykel a pod.) · Využívanie verejnej dopravy na dochádzanie do zamestnania · Zdieľanie vozidiel pri služobných cestách ·     Zatraktívnenie verejnej hromadnej dopravy, ·     Prepojenia dopravných systémov, ·     Preferencia traťovej dopravy ako nosného dopravného systému na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, ·     Budovanie infraštruktúry cyklotrás, ·     Modernizácia peších priechodov na zvýšenie bezpečnosti chodcov, ·      Budovanie inteligentnej dopravnej infraštruktúry

 

Strategický cieľ 2   Zlepšenie dostupnosti a kvality služieb občianskej vybavenosti a kvality života
Názov Opatrenie
Špecifický cieľ 2.1.   Vytvorenie podmienok pre rozvoj a plnohodnotný život jednotlivca bez ohľadu na jeho sociálno-ekonomické zázemie či znevýhodnenie Zvýšenie investícií do rozvoja ľudského kapitálu prostredníctvom nástrojov celoživotného vzdelávania. Podpora tvorby kvalitných pracovných miest a pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou, bezpečných a adaptabilných zamestnaní, ktoré zaručujú kvalitné pracovné podmienky.

Zabezpečenie dostupnosti základných zdrojov pre všetkých.

Zníženie podielu výdavkov domácností na elektrinu, teplo a vodu a rozšírenia dostupnosti energetického poradenstva pre domácnosti. Podpora využitia lokálnych dostupných obnoviteľných zdrojov energie na uspokojenie energetických potrieb najmä v oblastiach s dominanciou vidieckeho osídlenia. Podpora inovatívnych a motivačne pôsobiacich foriem financovania a environmentálne prijateľného budovania dostupného nájomného bývania aj prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev, neziskových organizácií, družstiev a pod.    
Špecifický cieľ 2.2.   Rozvoj ľudských zdrojov Zvýšenie kvality vzdelávania vrátane celoživotného a rozvoj ľudských a materiálnych kapacít vzdelávacieho systému. Nastavenie a zmena systému a formy vzdelávania na školách so zameraním na rozvíjanie vedomostí žiakov, ich zručností, kritického myslenia a postojov uplatniteľných v ďalšom živote.
Špecifický cieľ 2.3.   Rozvoj kultúrneho potenciálu regiónu Rozvíjať sieť drobných kultúrnych inštitúcií, mimoriadne bohatstvo a rozmanitosť kultúrneho dedičstva.

 

Strategický cieľ 3   Podpora klastrových činností v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov energie
Názov Opatrenie
Špecifický cieľ 3.1.   Podpora a tvorba regionálnych poradenských a kontrolných centier s podporou cezhraničnej, nadnárodnej a medzinárodnej spolupráce   Zameranie sa na budovanie, udržanie a rozvoj regionálnych poradenských centier s cieľom poskytovať odborné poradenstvo. Vybudovaním centier zabezpečiť efektívne informovanie a komunikáciu prostredníctvom systematického i koordinovaného poskytovania včasných, aktuálnych, komplexných, presných a jednotných informácií, vrátane zabezpečenia podpory pre potenciálnych žiadateľov, žiadateľov a prijímateľov.  

V Trnave, dňa 10.08.2022

Vypracoval: Ing. Miroslav Majtáz, MBA

Schválil: Ing. Miloš Šegeda