Zásady ochrany osobných údajov

INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÚ OSOBU
o spracovaní osobných údajov

Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Obchodné meno:
Energetický Environmentálny klaster Trnavského kraja

Sídlo / Miesto podnikania:
Ulica Ružindolská 3171/3, 917 01 Trnava, Slovenská republika

IČO: 54974216

Zápis:
Spoločnosť zapísal Okresný úrad Trnava do Register záujmových združení právnických osôb pod číslom VVS/2022/ZZPO -110 dňa 14.10.2022.

Štatutárny orgán:
Ing. Miroslav Majtáz, MBA – predseda združenia
Mgr. Paulína Gajdošová – podpredsedníčka združenia

E-mail: info@eekttk.sk

Web: https://www.eekttk.sk

Hlavný predmet podnikania/činnosti:

Služby a poradenstvo v oblasti energetiky, environmentu, obehového hospodárstva vzdelávania

Informácie o spracovaní osobných údajov

Prevádzkovateľ týmto na základe čl. 12 a 13 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov 679/2016 EÚ (ďalej len „GDPR“) poskytuje dotknutej osobe informácie o spracovaní osobných údajov (ďalej len „údaje“):

1. Účel. Prevádzkovateľ spracúva Vaše údaje na nasledovné účely: Účely spracúvania údajov Podmienka Kategória údajov plnenie povinností – správca dane zákonná bežné plnenie povinností – štátne orgány, orgány miestnej samosprávy zákonná bežné zmluvná agenda zákonná bežné informovanie dotknutej osoby o tovaroch a službách poskytovaných prevádzkovateľom (ďalej len „marketing“) nie je bežné

2. Právny základ spracúvania. Prevádzkovateľ spracúva údaje na základe: a) Nariadenia EÚ 679/2016 ) (čl. 6 ods. 1, písm. c), najmä Zákon o ochrane osobných údajov, GDPR, Zákon o obchodnom registri, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, predpisy preventívneho a pracovného
lekárstva, posúdenia pracovnej spôsobilosti zamestnanca, predpisy na úseku BOZP, predpisy na úseku sociálnej starostlivosti, zdravotnej starostlivosti alebo liečby daňové predpisy; b) zákona – uzavretie zmluvy (príprava na uzavretie zmluvy) s dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia) c) oprávneného záujmu prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1, písm. f) Nariadenia), a to: i) i. informácia o tovaroch a službách poskytovaných prevádzkovateľom (marketing)

3. Príjemcovia / kategórie príjemcov. Prevádzkovateľ poskytuje údaje nasledovným subjektom:
a) orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy; b) justičné orgány; c) zástupcovia, resp. mandatári prevádzkovateľa (napr. účtovník, audítor, právnik, atď.); d) zástupcovia, resp. mandatári zmluvnej strany, ktorí disponujú platným mandátom na zastupovanie zmluvnej strany.

4. Prenos údajov do tretích krajín. Prevádzkovateľ nepredpokladá prenos údajov do krajín mimo územia EU, resp. krajín OECD.

5. Doba uchovávania údajov. Prevádzkovateľ uchováva údaje do okamihu (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr):
plnenie povinností – správca dane podľa zákona, najmenej 10 rokov plnenie povinností – štátne orgány, orgány územnej samosprávy podľa zákona, najmenej 10 rokov zmluvná agenda počas trvania zmluvy, nie však kratšie ako uplynie lehota na uplatnenie zodpovednostných nárokov (3 roky, resp. 4 roky) zmluvná agenda zákonná marketing do skončenia reklamnej kampane, nie však kratšie ako vyplynie z aplikovateľných predpisov

6. Právo požadovať prístup k údajom. Máte právo požadovať od prevádzkovateľa, aby Vám oznámil či a aké údaje o Vás spracúva. 7. Právo požadovať opravu a doplnenie údajov. Tiež máte právo od prevádzkovateľa žiadať, aby Vaše údaje, ktorými disponuje opravil. S ohľadom na účel spracúvania máte tiež právo na doplnenie údajov.


8. Právo na vymazanie údajov, právo na obmedzenie spracúvania údajov. Máte právo požadovať od prevádzkovateľa, aby Vaše údaje vymazal. Tiež máte právo žiadať prevádzkovateľa, aby (v prípade existencie zákonných predpokladov) obmedzil spracúvanie údajov. Žiadne z týchto práv nie je nadradené nad zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa spracúvať Vaše údaje v rozsahu a za účelom stanovenom platnými právnymi predpismi.

9. Právo na prenosnosť údajov. Máte právo požiadať prevádzkovateľa aby údaje, ktoré o Vás spracúva poskytol ďalšiemu prevádzkovateľovi (resp. inému prevádzkovateľovi s rovnakou mierou zákonnej povinnosti ochrany dôverných klientskych informácií) v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

10. Právo podať sťažnosť. Voči postupu prevádzkovateľa na úseku ochrany údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, Tel. +421 2 323 132 14.

11. Profilovanie, existencia automatizovaného rozhodovania. Pri spracúvaní údajov prevádzkovateľom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu údajov.

12. V prípade uzavretia zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom je poskytnutie údajov podmienkou na riadny vznik zmluvného vzťahu a uplatňovanie nárokov súvisiacich so zmluvou.

13. Okrem prípadov priameho marketingu, je poskytnutie údajov podmienkou na riadne poskytnutie služby pre Vás. Pokiaľ to povaha služby pripúšťa, v prípade odmietnutia poskytnutia údajov Vám bude služba poskytnutá v obmedzenom rozsahu, t.j. v rozsahu bez údajov.

14. Prevádzkovateľ neposkytuje Vaše údaje tretím osobám okrem prípadu, kedy je to v tomto dokumente výslovne uvedené, prípadu kedy mu takáto povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, resp. kedy je na poskytnutie údajov vyzvaný príslušnými štátnymi orgánmi.

OSOBITNÉ POUČENIE O PRÁVE NAMIETAŤ

15. PRÁVO NAMIETAŤ. ak prevádzkovateľ spracúva vaše údaje za účelom ochrany svojich oprávnených záujmov máte právo voči takémuto spracúvaniu kedykoľvek namietať a prevádzkovateľ od okamihu vznesenia námietky nesmie vaše údaje na tento účel spracúvať. právo namietať máte vždy keď prevádzkovateľ spracúva vaše údaje za účelom priameho marketingu. prevádzkovateľ nie je povinný prestať vaše údaje na tento účel spracúvať v prípade, ak preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.


V Trnave, dňa 04.11.2022